Warsztat Terapii Zajęciowej w Dominikanówce

Warsztat Terapii Zajęciowej w Dominikanówce jest jednostką organizacyjną Urzędu Miasta i Gminy w Krasnobrodzie. Działa od 1 lipca 2000r.

Opieką obejmuje 40 osób z orzeczeniem o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Uczestnikami WTZ są osoby z terenu gmin: Krasnobród, Adamów, Łabunie, Tarnawatka i Zamość. Zajęcia w warsztacie prowadzone są zgodnie z zaleceniami indywidualnego programu rehabilitacji przygotowanego dla każdego uczestnika przez Radę Programową biorącego udział w terapii.

Głównym celem warsztatu jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością. W WTZ prowadzona jest rehabilitacja lecznicza, głównie ćwiczenia ogólno kondycyjne oraz rehabilitacja psychologiczna: grupowa i indywidualna. Osoby z niepełnosprawnością, które są przygotowane do podjęcia zatrudnienia rejestrują się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zamościu jako poszukujące pracy.

Zajęcia prowadzone są w 7 pracowniach terapeutycznych: pracowni plastycznej, ceramiczno – garncarskiej, rękodzieła artystycznego, gospodarstwa domowego, florystyczno – wikliniarskiej, krawiecko – dziewiarskiej i pracowni poligrafii.

W trakcie zajęć uczestnicy zdobywają umiejętności, będące podstawą niezależnego funkcjonowania w życiu codziennym i środowisku społecznym. Są one związane z samoobsługą, samokontrolą, orientacją w schemacie dnia itp.. Uczestnicy starają się być odpowiedzialni za przyjęte obowiązki, troszczyć się o innych i pomagać sobie nawzajem. Zdobywają określone umiejętności i wykonują powierzone im zadania – mają okazję poczuć się potrzebnymi, kompetentnymi i wartościowymi osobami. Uczą się załatwiania swoich spraw prywatnych w różnych placówkach użyteczności publicznej (np. bank, poczta, ośrodek zdrowia, urząd gminy, sklep itp.).

Uczestnicy warsztatu biorą też udział w różnego rodzaju imprezach kulturalnych, kiermaszach, zawodach sportowych, wycieczkach. Dzięki sukcesom odnoszonym na polu artystycznym poprawia się ich samoocena i wiara we własne możliwości.